UBYTOVACÍ ŘÁD

Turnovská chata (dále také jen „chata“). 

Provozovatel: Turnovská chata s.r.o., Blatenská 2147/6, Praha 4, IČO: 08444587

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Ubytování hostů na Turnovské chatě se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), na jejímž základě Turnovská chata s.r.o. (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, má přednost stanovené ubytovací smlouvou.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v chatě (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany chaty upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky, a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace, dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele info@turnovska-chata.cz.
 • Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 100 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 1 tohoto článku ubytovacího řádu.
 • Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.
 • K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku ubytovacího řádu není záloha vyžadována. Pokud dojde k technické chybě při rezervaci, zejména pak pokud cena nebude ve větší míře odpovídat aktuálnímu ceníku, je chata oprávněna rezervaci zrušit při navrácení 100% z uhrazené částky, případně požadovat úhradu chybějící části za ubytování po příjezdu.

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Neuhradí-li host zálohu podle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohy uvedené na zálohové faktuře ruší.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:
15 a více dní před nástupemje storno poplatek 0 % z rezervace pobytu
14-5 dní před nástupem je storno poplatek 10 % z rezervace pobytu
méně než 5 dní před nástupem je storno poplatek 100 % z rezervace pobytu
 • V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvaceti čtyř (24) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % výše uhrazené zálohy.
 • Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

4. Příjezd do chaty

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd v restauraci chaty pověřenému pracovníkovi. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 16:00 do 18:30 hod v prostoru restaurace chaty. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení doplatku. Ustanovení poslední věty článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 • Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité jistoty (dále také jen „kauce“) 1.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za podmínek uvedených v článku 7 tohoto ubytovacího řádu.
 • Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory chaty a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do chaty (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
5. Obecná pravidla ubytování
PHost má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory chaty a využívat služby s ubytováním spojené.

ři nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do chaty (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
Host je povinen:
seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách chaty způsobil(y);
v době od 22:00 hod. do 08:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající chatu a její okolí nadměrným hlukem;
při odchodu z pokoje zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
při odchodu z chaty odevzdat klíč od pokoje na recepci.
Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci;
přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách chaty;
uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
umístit v prostorách chaty zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
kouřit; 
používat otevřený oheň;
užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách chaty ke sdílení, stahovaní, anebo jiné distribuci či dispozici, závadný obsah, software anebo jiná data, která by mohla narušit integritu datové sítě, anebo její výkon.
6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do patnácti (15) dnů po zjištění jejich poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host, osoba, která jej doprovází, nebo osoba, která jej navštívila.
Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem chaty a jeho zařízení v případě požáru. Tento plán nalezne v každém patře chaty a k nahlédnutí u příslušného pracovníka chaty.
Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve vlastnictví jiného.
Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle článku 4 odst. 4.5 tohoto ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
8. Odjezd z chaty
Ubytovaný je povinen opustit a odevzdat pokoj, kde je ubytován, do 9:30 hod v den, který končí ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s ubytovatelem.
Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci chaty, pokud není s ubytovatelem ujednáno jinak, nebo nestanoví jinak tento řád, nebo předpisy, na které odkazuje.
9. Informace o nakládání s osobními údaji
Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. K tomu se konstatuje, že ubytovaným podle ustanovení občanského zákoníku může být pouze člověk (fyzická osoba), v tomto ubytovacím řádu mimo jiné označovaný jako host.
Ubytovatel zpracovává osobní údaje (získané od hosta, anebo osoby, která v jeho prospěch sjednala smlouvu o ubytování):
hosta, nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování a případně rezervace (předsmluvní jednání), a to (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) email, (iv) telefon, (v) termín pobytu, (vi) speciální požadavky, (vii) narozeniny, (viii) preference, (ix) adresa;
hosta, nezbytné pro poskytnutí služeb spojených s ubytováním, a to citlivé osobní údaje: (i) dietní požadavky, a (ii) alergie v případě poskytování stravy jako služby spojené s ubytování; běžné osobní údaje: (iii) SPZ vozidla, anebo vozidel v případě poskytování parkování jako služby spojené s ubytováním; a (iv) IP adresy; (v) přehled zkonzumovaných služeb v restauraci, pokud jsou svázány s pokojem; a (vi) datový provoz v případě poskytování připojení k internetu jako služby spojené s ubytováním;
hosta, nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ubytovatele vztahu, a to povinností k evidenci hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a to: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) datum narození, (iv) státní příslušnost, (v) číslo cestovního dokladu, (vi) číslo víza, a (vii) adresu trvalého pobytu v zahraničí.
získané od hosta, a to v oprávněném zájmu poskytování dalších služeb ubytovatele souvisejících se smlouvou u ubytování, popřípadě jeho pobytem v chatě, a to (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) email, (iv) telefon, (v) termín pobytu, (vi) speciální požadavky, (vii) narozeniny, (viii) preference.
Osobní údaje hostů ubytovatel zpracovává:
automatizovaně prostřednictvím software pro řízení svého podnikání, rezervačních systémů chaty; a
manuálně prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
Osoby, kterým mohou být ubytovatelem osobní údaje hostů předány, anebo zpřístupněny jsou:
Cizinecká policie České republiky při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů;
Obec Kořenov při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu (i) pěti (5) let v případě, že jsou významné pro plnění povinností uložených zákonem o účetnictví, anebo jinými předpisy na poli správy a vedení účetních záznamů; (ii) po dobu třech (3) let po skončení smlouvy o ubytování v případě údajů rozhodných pro plnění na smlouvu o ubytování; a (iii) po dobu deseti (10) let v případě údajů rozhodných pro plnění na odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení smlouvy o ubytování, zejména pro škodu způsobenou na věcech do chaty vnesených, anebo v chatě uložených. Uvedené doby zpracování mohou být transformovány v doby delší v případě kdy budou osobní údaje nezbytně nutné pro výkon některých práv správce, anebo rozhodné pro řízení vedené některým orgánem státní správy, anebo soudem.
Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, a opravu osobních údajů zpracovávaných ubytovatelem. Host má právo na výmaz, anebo omezení zpracování, svých osobních údajů pouze v případě, že jsou zpracovávány výlučně na základě jeho souhlasu a není tu jiného právního důvodu pro jejich zpracování. Host má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají, a které host ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne hostovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
Kontaktní údaje ve věcech zpracování osobních údajů: Turnovská chata s.r.o., Blatenská 2147/6, Praha 4, IČO: 08444587, +420 777217944, info@turnovska-chata.cz.
Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1. 9. 2019.